برای دیدن مصاحبه ها و نوشته هایم در رسانه های جمعی لطفا از صفحه انگلیسی دیدن کنید